قرار داد نصب و اجاره داربست فلزي                                                                               

کارفرما:                             کد ملی:                     تاریخ تولد:               نشانی:                                                                                             Tel:

پیمانکار:                             کد ملی:                     تاریخ تولد:               نشانی:

موضوع قرار داد:

مبلغ قرارداد:

مدت قرار داد:

نحوه پرداخت: واریز به شماه کارت                                                                         به نام                             در همان روز نصب داربست.

ماده:کارفرما مکلف است که به محض انقضاي مدت قرار داد اجناس داربست را در قبال اخذ رسید کتبی به پیمانکار تحویل دهد.

تبصره: در صورت عدم پرداخت بموقع کل مبلغ قرارداد توسط کارفرما به پیمانکار ،کارفرما مکلف است به ازاي هر روز تاخیر 10 درصد مبلغ ماه اول بابت اجرت المثل ایام تاخیر در پرداخت را به پیمانکار پرداخت نماید.

شرایط تمدید قرارداد:

این قرارداد در صورت نیاز کارفرما به صورت کتبی با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود و مبلغ ماه های بعدی اولین روز تمدید دریافت میشود.

تبصره: در صورت اتمام قرار داد و عدم تحویل بموقع اجناس به پیمانکار توسط کارفرما ،کارفرما مکلف است روزانه مبلغ 10 درصد مبلغ ماه اول بابت اجرت المثل ایام تاخیر در تحویل به پیمانکار پرداخت نماید.

شرایط قرار داد:

.1کارفرما با امضا این قرار داد لوازم داربست فلزي لازم در موضوع را پس از نصب تحویل میگیرد.

.2وظیفه حفظ و نگهداري داربست به عهده کارفرما میباشد و با گرفتن رسید تحویل از پیمانکار این مسئولیت ساقط میگردد.

.3پیمانکار موظف است طی سه روز از زمان اعلام کتبی کارفرما مبادرت به جمع آوري داربست نماید.

.4پیمانکار داربست موضوع قرارداد را به صورت مقاوم ایستا و صحیح سالم به کارفرما تحویل مینماید.پس از تحویل با عنایت به عدم حضور پیمانکار در روز هاي بعد و تغییرات احتمالی توسط کارگران کارفرما و حوادث احتمالی از قبیل اصابت ضربه و گود برداري و …، از آن پس مسئولیت ایستائی، خسارات احتمالی و نیز جلوگیري از سرقت داربست به عهده کارفرما میباشد.

.5حد اقل هزینه هر سرویس تعمیرات و تغییرات مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان و با توجه به میزان کار افزایش میابد.

.6کارفرما موظف است فضاي کاري لازم جهت اجراي داربست توسط پیمانکار را فراهم نماید و از تردد افراد و یا حضور وسایل نقلیه و حضور کالاهاي ارزشمند دیگر درمحل پروژه و محدوده پیرامونی آن جلوگیري به عمل آورد، لذا در صورت هر گونه آسیب به موارد مذکور در هنگام اجراي نصب داربست توسط پیمانکار مسئولیت به عهده کارفرما میباشد.

7. در صورتی که هر کدام از مفاد قرارداد از طرف کارفرما صورت نگیرد به منزله ی اتمام قرارداد بوده وپیمانکار اجازه  باز کردن داربست و خروج لوازم را از پروژه را از همان روز دیرکرد پرداخت دارد و تا زمان تسویه حساب کامل حتی بعد از باز شدن داربست و خروج لوازم نیز روزانه مبلغ 10 درصد مبلغ ماه اول به بدهی کارفرما اضافه میگردد.

توضیحات:

امضا پیمانکار:                                                                                                                     امضا کارفرما:

(این قرار داد در یک برگه و دو نسخه تنظیم گردیده است)